021-301-85-27 / 062 18-19-114 kristiano.ns.23@gmail.com
“ Mame Su Ljute „

“ Mame su ljute „

U or­ga­ni­za­ci­ji ini­ci­ja­ti­ve „Ma­me su za­kon” danas će bi­ti odr­žan pro­test „Ma­me su lju­te”, jer bu­dže­tom za 2019. go­di­nu ni­su pla­ni­ra­na do­dat­na iz­dva­ja­nja za maj­ke i po­ro­di­lje. Ka­ko u raz­go­vo­ru  is­ti­če na­rod­na po­sla­ni­ca Ta­tja­na Ma­cu­ra, ma­me će po­no­vo kre­nu­ti u…

Read More