021-301-85-27 / 062 18-19-114 kristiano.ns.23@gmail.com
Majke Deca

” Mame su ljute “

U or­ga­ni­za­ci­ji ini­ci­ja­ti­ve „Ma­me su za­kon” danas će bi­ti odr­žan pro­test „Ma­me su lju­te”, jer bu­dže­tom za 2019. go­di­nu ni­su pla­ni­ra­na do­dat­na iz­dva­ja­nja za maj­ke i po­ro­di­lje. Ka­ko u raz­go­vo­ru  is­ti­če na­rod­na po­sla­ni­ca Ta­tja­na Ma­cu­ra, ma­me će po­no­vo kre­nu­ti u pro­test­nu šet­nju, jer se ni­šta ne či­ni u ve­zi sa obe­ća­nim iz­me­na­ma Za­ko­na o fi­nan­sij­skoj po­dr­šci po­ro­di­ci sa de­com, zbog ko­jih po­je­di­ne po­ro­di­lje ima­ju pri­ma­nja od sve­ga ne­ko­li­ko hi­lja­da di­na­ra.

– Obe­ća­nje mi­ni­star­ke za de­mo­gra­fi­ju i po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku da će mi­ni­stri­ma ra­da i fi­nan­si­ja pred­lo­ži­ti da se za po­ro­di­lje ko­je ima­ju ma­nje od šest me­se­ci sta­ža od­re­di za­kon­ski mi­ni­mum na­kna­de ko­ji ne­će bi­ti de­gra­di­ra­ju­ći i da se po­ro­di­lja­ma sa vi­so­kim pla­ta­ma, ume­sto sa­da­šnje tri, ob­ra­ču­na­va pet pro­seč­nih re­pu­blič­kih za­ra­da, pred­sta­vlja re­to­ri­ku bez po­kri­ća, jer je bu­džet za na­red­nu go­di­nu usvo­jen, a u nje­mu ni­je pred­vi­đen ni di­nar za po­ro­di­lje. Da bi­ste pla­ni­ra­li iz­me­ne za­ko­na, mo­ra­te ima­ti sred­stva iz bu­dže­ta. S ob­zi­rom na to da je bu­džet usvo­jen, obe­ća­nja dr Sla­vi­ce Đu­kić De­ja­no­vić ne­ma­ju po­kri­će. Ako i bu­de ne­kih da­va­nja, ona će bi­ti mi­zer­na – sma­tra Ta­tja­na Ma­cu­ra.

Ona pod­se­ća da je pr­vi pro­test trud­ni­ca i po­ro­di­lja odr­žan 25. sep­tem­bra u Be­o­gra­du. Na­kon pro­test­ne šet­nje cen­tral­nim be­o­grad­skim uli­ca­ma, po­ro­di­lje, trud­ni­ce i po­sla­ni­ca Po­kre­ta cen­tra Ta­tja­na Ma­cu­ra pre­da­le su Skup­šti­ni Sr­bi­je Pred­log za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o fi­nan­sij­skoj po­dr­šci po­ro­di­ca­ma sa de­com. U nje­mu se, iz­me­đu osta­log, tra­ži da na­kna­da za vre­me po­ro­dilj­skog od­su­stva ili od­su­stva ra­di ne­ge de­te­ta ne mo­že bi­ti ma­nja od mi­ni­mal­ne za­ra­de.

Ta­tja­na Ma­cu­ra pod­se­ća da Ini­ci­ja­ti­va „Ma­me su za­kon” tra­ži iz­me­nu onih ta­ča­ka za­ko­na ko­je ugro­ža­va­ju po­ro­di­lje ko­je su ra­di­le ma­nje od 18 me­se­ci u kon­ti­nu­i­te­tu, maj­ke pred­u­zet­ni­ce, maj­ke ko­je ima­ju de­cu sa in­va­li­di­te­tom, de­cu ko­ja su ro­đe­na kao tre­će i če­tvr­to de­te u po­ro­di­ci pre 1. ju­la a ima­ju ma­nje od de­set go­di­na i maj­ke ko­je za­ra­đu­ju vi­še od tri re­pu­blič­ke pro­seč­ne pla­te. Nji­hov pred­log iz­me­ne Za­ko­na sa­dr­ži ja­sne tač­ke, me­đu ko­ji­ma je i ta da ni­jed­na po­ro­di­lja ne sme da pri­ma na­dok­na­du ma­nju od mi­ni­mal­ca u Sr­bi­ji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *